ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตำราและผลงานวิชาการที่ได้คุณภาพ
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช   
วันที่  ๑๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางจารุวรรณ สนองญาติ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตำราและผลงานวิชาการที่ได้คุณภาพ

 

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการพัฒนานักบริหารสาธารณสุขและการอบรมพัฒนาศักยภาพ วิทยากรพี่เลี้ยง ฯ หลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้จัด วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถานที่ ณ : วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข   
วันที่  2-4 มีนาคม 2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาววาสนา อูปป้อ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการพัฒนานักบริหารสาธารณสุขและการอบรมพัฒนาศักยภาพ   วิทยากรพี่เลี้ยง ฯ...

 

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559
ผู้จัด สถาบันพระบรมราชชนก
สถานที่ ณ : สถาบันสอนภาษา Knowledge Plus   
วันที่  11 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นายปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม: การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก...

 

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง โครงการค่ายพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาพยาบาล
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ : กองพันทหารขนส่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   
วันที่  4-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวปัญจรัตน์ สายนุช

อ่านเพิ่มเติม: โครงการค่ายพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาพยาบาล

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผู้จัด คณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภคสภาการพยาบาล
สถานที่ ณ สภาการพยาบาล  
วันที่  22-24 ธันวาคม 2558   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางจันทร์ฉาย มณีวงษ์

อ่านเพิ่มเติม: การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจริยธรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง The Sixth TCU International E-learning Conference 2015 “Global Trends in Digital Learning
ผู้จัด TCU
สถานที่ ณ Bitec บางนา  
วันที่  16 กรกฎาคม 2558   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นายอาคม โพธิ์สุวรรณ

อ่านเพิ่มเติม:    การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning)

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำรา
ผู้จัด ฝ่สถาบันพระบรมราชชนก
สถานที่ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  
วันที่  15 – 18&ampธันวาคม 2559   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวสินีพร  ยืนยง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตำรา

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การสัมมนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันตก “ชีวิต การเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรมแห่งทศวรรษที่ ๒๑ : Live to learn for together No.21”
ผู้จัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย
สถานที่ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อ.เมือง จ. กาญจนบุรี  
วันที่  21-24&กุมภาพันธ์ 2559   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางเพ็ญพักตร์   ลูกอินทร์

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ภาคตะวันตก “ชีวิต การเรียนรู้...

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ (การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง วิชากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )
ผู้จัด กลุ่มพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก
สถานที่ ณ สถาบันพระบรมราชชนก  
วันที่  4-6 , 25-27&nbspกุมภาพันธ์ 2559   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ น.ส.นางสาวจิรพรรณ   โพธิ์ทอง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศ (การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทาง...