ที่มา ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน Smart and Happy Collage
ผู้จัด กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ดูงาน ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวศิริพร ชุดเจือจีน

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน Smart and Happy Collage

 

ที่มา โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้จัด กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ดูงาน ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวเพ็ญรุ่ง วรรณดี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

 

ที่มา เรื่องการศึกษาดูงาน 
ผู้จัด กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ดูงาน ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นายจักรกฤษณ์ ลูกอินทร์

อ่านเพิ่มเติม: องค์กรแห่งความสุข

 

ที่มา โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดเชียงราย 
ผู้จัด กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ดูงาน ณ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา   
วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางปวิดา โพธิ์ทอง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28...

ที่มา ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศ
สถานที่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวังสระแก้ว จ.อุตรดิถต์ และโรงพยาบาลแม่ลาวจ.เชียงราย
วันที่ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้สรุปประเด็นความรู้ 1.นางจารุวรรณ สนองญาติ 2.ดร.จีรพรรณ   โพธิ์ทอง 3.นางเพ็ญพักตร์   ลูกอินทร์

อ่านเพิ่มเติม: ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศ