ผู้ ประชุม  นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ,นางสาววิลาวัณย์ ธนวรรณ,นางสุภาวดี  นพรุจจินดา, นางยุคนธ์  เมืองช้าง, นางสาวสุพัตรา  จันทร์สุวรรณ, นางสาวอุมากร  ใจยั่งยืน
ผู้จัด Mahidol University, Faculty of Nursing  ผู้เข้าประชุม
วันที่ประชุม  June 4-6, 2014 

downดาวน์โหลดเอกสาร