2.  การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง  หรือกล่าวอีกลักษณะหนึ่ง คือ  “เรียนด้วยสมองและสองมือ”  เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ คิด  ไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือคำถามก็ตาม  และได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่ง เป็นการฝึกทักษะที่สำคัญคือ  การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล

  3.  การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเรียนรู้ร่วมกับบุคคล อื่น  เป้าหมายสำคัญด้านหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ  ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งที่เป็น เอกสาร  วัสดุ  สถานที่  สถานประกอบการ  บุคคลซึ่งประกอบด้วย เพื่อน  กลุ่มเพื่อน  วิทยากร  หรือผู้เป็นภูมิปัญญาของชุมชน

  4.  การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ได้สัดส่วนกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ความดีงาม  และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ในทุกวิชาที่จัดให้เรียนรู้

  5.  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจของผู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญว่า ทุกคนเรียนรู้ได้และเป้าหมายที่สำคัญคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้จัดการเรียนรู้จึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าถนัดที่จะเรียนรู้แบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียน รู้ด้วยตนเอง(ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดอีกครั้งในการเรียนรู้โดยโครง งาน) การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  ผู้ เรียนจะได้รับการฝึกด้านการจัดการแล้วยังฝึกด้านสมาธิ  ความมีวินัยในตน เอง  และการรู้จักตนเองมากขึ้น