บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ SBL" ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation Based Learning : SBL

ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 2 ก.พ. 2558 เวลา 13.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Simulation Based Learning : SBL

ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 7ม.ค. 2558เวลา 13.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง หลักการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้Simulation Based Learning : SBL

ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2557เวลา 13.00 - 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...