ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์
ผลการค้นหา เลขเรียก
Longman dictionary of contemporary English : new edition for advanced learners
   Pearson Education Limited / 2011
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 : วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ = Thailand research expo 2012..
   สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คนแคระ
   วิภาส ศรีทอง / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย = Indonesia / วิทย์ บัณฑิตกุล
   วิทย์ บัณฑิตกุล / 2555
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ดุษฏี จึงศิรกุลวิทย์,ปริยา ปราณีตพลกรัง,ชัชฏา ประสาทไทย และกัณณิกา มีผลพวง
    เป็นบทความวารสาร
ประสบการณ์การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่อาศัยในเขตพื้นที่สูง: กรณีศึกษา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก..
   ดวงใจ พรหมพยัคฆ์, รณภพ อิ้มทับ, ภัทรพร จูจันทร์, วันวิสา วัฒนกุล
    เป็นบทความวารสาร
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
   รัตนา เพิ่มเพ็ชร์,นงนาจ แก้วใจ,อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
    เป็นบทความวารสาร
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ปัจจัยที่มีอิทธิลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนล่าง
    เป็นบทความวารสาร
ไม่มีชื่อเรื่อง
    เป็นบทความวารสาร
"การประสบกับความยากลำบากในการฉีดยาขับเหล็กให้ครบตามแผนการรักษา"ประสบการณ์ใช้ยาฉีดขับธาตุเหล็กที่บ้านของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียชนิดพึ่งพาการให้เลือด..
   รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์
    เป็นบทความวารสาร
"คืนสู่เหย้ากลับเข้าสู่สังคม" การช่วยเหลือด้านจิตสังคมผู้ป่วยมะเร็ง..
   สกล สิงหะ
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือวิทยาศาตร์สุขภาพ และการพยาบาล(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
ประสิทธิผลของการสอนสุขศึกษาต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช ..
   กนกรัตน์ ยศไกร, 2502-
   วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
1 ปีกับชีวิตที่ผมอยู่ในอเมริกา
    / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
10 ทศวรรษที่ยั่งยืน สู่ทศวรรษหน้าที่ท้าทาย
   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย / 2557
   หนังสืออ้างอิง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [729]   [แสดง 20/14567 รายการ]

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.