รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘
รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ
ในรูปแบบงานวิจัยและบทความวิชการ ด้านการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา
M O P H
แบบไหนที่ใช่ MOPH
ระบบฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ...

More Articles

More From: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ค...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ...

More Articles

  More From: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ภาพกิจกรรม


  ระบบงานภายใน และ ระบบสารสนเทศ

  About us

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

   สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

   ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
   (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
   โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
   พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

   Read more...