ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ
ในรูปแบบงานวิจัยและบทความวิชการ ด้านการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา
M O P H
แบบไหนที่ใช่ MOPH
ระบบฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...

    แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติฯและคณะกรรมการกีฬาประเภทต่างๆ            ใบสมัครการแข่งขันกีฬาฯ วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง๒ ประจำปี ๒๕๖๑         ...

      วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วงรอบ 12 เดือน           วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ...

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและจัดสร้างหอพระประจำวิทยาลัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ...

More Articles

More From: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด ๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ค...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ...

More Articles

  More From: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  รายงานงบทดลอง

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ...

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 ...

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ...

  More Articles

  More From: รายงานงบทดลอง

  รายงานบัญชีคงเหลือ

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ...

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน 2561 ...

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ...

  More Articles

  More From: รายงานบัญชีคงเหลือ

  ภาพกิจกรรม


  ระบบงานภายใน และ ระบบสารสนเทศ

  About us

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

   สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

   ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
   (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
   โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
   พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

   Read more...