The 3rd International Conference
นายขวัญชัย โพธิ์ทองคำ และสมรักษ์ สังขะพงษ์
นำเสนองานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียงใน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการ
ในรูปแบบงานวิจัยและบทความวิชการ ด้านการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา
M O P H
แบบไหนที่ใช่ MOPH
ระบบฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลือกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ...

More Articles

More From: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลือกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ...

More Articles

More From: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ...

More Articles

More From: รายงานงบทดลอง

รายงานบัญชีคงเหลือ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ...

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เรื่อง รายงานบัญชีคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม 2562 ...

More Articles

More From: รายงานบัญชีคงเหลือ

ภาพกิจกรรม


ระบบงานภายใน และ ระบบสารสนเทศ

About us

  • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

    สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

    ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
    (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
    โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
    พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

    Read more...