ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น

 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ หลัง

ไฟล์เอกสารประกอบ


เอกสาร ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น

เอกสาร ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01)

เอกสาร ร่างร่างขอบเขตงานก่อสร้าง TOR

 

 

Add comment


About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...