ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง

ไฟล์เอกสารประกอบ


" ประกาศ "
" ขอบเขตงาน "
" เอกสารประกวดราคาจ้าง "
" ดูเอกสารแนบเอกสารประกวดราคา "

 

 

 

Add comment


About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...