ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ไฟล์เอกสารประกอบ


" ประกาศ "
" เอกสารแนบท้ายประกาศ "
" ร่างขอบเขต-TOR "
" ตารางแสดงวงเงินราคากลาง-pdf "
 

 

 

 

Add comment


About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...