ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง

Read more: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

Read more: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

Read more: ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นฝึก)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
๑. หุ่นฝึกทำคลอดเต็มตัว จำนวน ๑ ชุด
๒. หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาล จำนวน ๒ ตัว

Read more: ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นฝึก)

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...