รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง  รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ประกาศ

รับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก    กระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครวันที่  ๑  พฤษภาคม – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ไฟล์เอกสารประกอบ


 เอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแผ่นพับรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) รุ่นที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๑

 
Last modified on Friday, 03 August 2018 08:14

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...