รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๐ Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๐ Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)

 

ประกาศ

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๐
Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก    กระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครวันที่ ๔  มกราคม – ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่

ไฟล์เอกสารประกอบ


 เอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๐ Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)

เอกสารแผ่นพับรายละเอียดการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๐ Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)

 
Last modified on Wednesday, 03 October 2018 07:33

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...