ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

อื่น ๆ

hsri

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการยืม – คืน

  1. เวลาให้บริการยืม - คืน

    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น.
        
         หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

 2. นักศึกษาต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการยืม - คืน หนังสือ และยืมด้วยบัตรของตนเองทุกครั้ง

 3. ระเบียบปฏิบัติในการยืมสิ่งพิมพ์ ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

ประเภทสมาชิก

ประเภทสิ่งพิมพ์

เล่ม/แผ่น

วัน

ค่าปรับ / วัน

อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

 

หนังสือตำราภาษาไทย อังกฤษ

30

90 วัน

5 บาท ต่อ เล่ม

 

 

รายงาน สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ CD

2

7 วัน

วารสาร

3

1 วัน

หนังสือสำรอง

1

1 วัน

นักศึกษา /ศิษย์เก่า/อาจารย์พี่เลี้ยง/

อาจาร์แหล่งฝึก/

อาจารย์เชิญสอน/

หนังสือตำราภาษาไทย อังกฤษ

 

5

 

7 วัน

รายงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ CD

2

 

1 วัน

วารสาร

3

1 วัน

หนังสือสำรอง

1

1 วัน

นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

หนังสือตำราภาษาไทย อังกฤษ

7

15 วัน

รายงานวิจัย สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ CD

2

  1 วัน

วารสาร

3

  1 วัน

หนังสือสำรอง

-

-

 

การยืมต่อ :

·         สามารถให้ยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง (ยกเว้นมีผู้อื่นต้องการใช้หนังสือนั้น และขอจองหนังสือต่อ)

·         รับต่อหนังสือทางโทรศัพท์ โดยแจ้งหมายเลขบาร์โค้ดของบัตรสมาชิก และอีเมลล์เพื่อตอบกลับ

·         ไม่อนุญาตให้ยืมต่อในกรณีที่มีค่าปรับค้างชำระ ต้องนำหนังสือมาคืนเพื่อเสียค่าปรับก่อน จึงจะยืมต่อได้

·         ยืมต่อด้วยตัวเองทางออนไลน์ ได้ที่ http://61.19.86.229/ulib57/
การยืมสิ่งพิมพ์ ระหว่างปิดภาคปลาย  นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้จำนวนวันของนักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติ จนกว่าจะเปิดภาคเรียน

4.การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด          

 - ผู้ที่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด โดยพิจารณาของบรรณารักษ์      
 - ผู้ที่ทำหนังสือหาย จะต้องซื้อหนังสือชดใช้ 2 เท่าของราคาหนังสือ  หากมีค่าปรับ จะต้องบวกจำนวนค่าปรับด้วย
 - ผู้ที่ตัด ฉีกภาพหรือข้อความจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จะได้รับโทษตามระเบียบของวิทยาลัยฯ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

1. แต่งกายสุภาพ ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องสมุด
2. ก่อนเข้าห้องสมุดจะต้องวางกระเป๋า ถุง ย่าม หรือสิ่งของต่างๆ ที่ไม่จำเป็นไว้นอกห้องสมุด
3. ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
4. ไม่สูบบุหรี่ในห้องสมุด
5. ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องสมุด
6. ไม่เปิดเครื่องรับโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัว ขณะอยู่ในห้องสมุด
7. ไม่ตัด ฉีกหรือทำลายทรัพย์สินอื่นๆ ของห้องสมุด
8. ไม่นำทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
9. ช่วยกันรักษาหนังสือ วารสาร และทรัพย์สินอื่นๆ ตลอดจนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุด
10. ก่อนออกจากห้องสมุด จะต้องแสดงสิ่งของที่จะนำออกไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
   


ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.