ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

อื่น ๆ

hsri

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน
มุ่งเป็นแหล่งสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความพร้อมและทันสมัยของจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถพัฒนาด้านองค์ความรู้ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ
วิสัยทัศน์

แหล่งรวมวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี
บริการด้วยมิตรไมตรี นำสิ่งที่ดีพัฒนาวิชาการพยาบาล

พันธกิจ

1. วางแผนจัดการและพัมนาทรัพยากรสารสนเทศประจำห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
2. พัฒนาระบบการจัดการและให้การบริการเพื่อการสืบค้นและค้นคว้าห้องสมุด
3. ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
4. ดูแลรักษาและซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศให้พร้อมใช้งานรวมทั้งการจำหน่ายเมื่อหมดสภาพ
5. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของห้องสมุดเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.