About Us

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
(บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ก่อสร้างโดยดำริของ ฯพณฯ บรรหารศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ที่เห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดทางภาคตะวันตกที่ยังไม่มีสถานศึกษาทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุข สมควรให้มีการก่อตั้งสถานศึกษาทางด้านการพยาบาลและสาธารณสุขเพื่อให้เยาวชนในเขตภูมิภาคนี้ได้มีสถานศึกษาทางวิชาชีพด้านการพยาบาลและสาธารณสุข เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถดูแลสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง นพ.สุวัจน์ เทียรทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น ได้ดำเนินการของบประมาณก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีจากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2534 เป็นต้นมา โดยฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา ได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันและติดตามงบประมาณการก่อสร้างมาโดยตลอดและได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2536 (งบประมาณผูกพัน ปีงบประมาณ 2536-2538) เป็นเงิน 97,900,000 บาท การก่อสร้างได้ดำเนินการบนเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดชีป่าร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 1 ซึ่งเดิมเรียกพื้นที่นี้ว่าดอนย่างแย้ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 200,000 บาท ในการขนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่สาธารณประโยชน์และที่ดินธรณีสงฆ์ไปอยู่ที่หมู่บ้านเย็นศิระ บริเวณด้านหลังวิทยาลัย
ต่อมาในปีงบประมาณ 2540 วิทยาลัยได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงภูมิทัศน์จำนวน 2,983,000 บาทและได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดจำนวน 1,587,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการภาษา จำนวน 60 ที่นั่ง เป็นเงินจำนวน 342,000 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด เป็นเงิน 506,000 บาท เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 192,000 บาท และต่อเติมรั้วเหล็กรอบวิทยาลัย ประตูเหล็กหอพักนักศึกษา เป็นเงิน 547,000 บาท รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 24,700,000 บาท(งบประมาณผูกพัน ปีงบประมาณ 2540-2542) เพื่อก่อสร้างหอพักนักศึกษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช บนที่ดินที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจัดซื้อเพิ่มเติมให้เป็นเงิน 2,066,000 บาท เป็นอาคารหอพัก 6 ชั้น เพื่อให้นักศึกษาพักขณะฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ในวันที่ 19 มีนาคม 2540 วิทยาลัยได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ลำดับที่35 เริ่มรับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2538 โดยฝากเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เมื่อวิทยาลัยก่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้ย้ายนักศึกษารุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มาเรียนที่วิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 2 โดยวิทยาลัยได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนปีการศึกษา 2539
ตั้งแต่วิทยาลัยเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2557) วิทยาลัยได้ผลิตพยาบาลออกไปปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพของประเทศ จำนวน 1,451 คน (ปีการศึกษา 2541 - 2556)


ตราประจำวิทยาลัย ตราอักษรพระนามย่อ สว รูปดอกบัวของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

 

สีประจำวิทยาลัย สีแดง – ขาว สีแดงเป็นสีประจำองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสีขาวเป็นสีสัญลักษณ์ของพยาบาล

 


สีประจำวิทยาลัย ดอกสุพรรณิการ์ เป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองสด ซึ่งเป็นสีแห่งธรรม และคุณธรรม ซึ่งมีชื่อพ้องกับ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

คำอธิบาย

เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง เป็นองค์กรทางการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพในระดับชาติ

บัณฑิตที่มีคุณภาพ หมายถึง บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่วิทยาลัยกำหนด มีคุณภาพสูงและมีผลงานโดดเด่นในระดับชาติ

พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ หมายถึง การบูรณาการพันธกิจของวิทยาลัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ตราสัญลักษณ์

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลตามแผนพัฒนากำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
3.บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4.ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

ปรัชชญา

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ทำให้บัณฑิตพยาบาลมีความรู้  เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทร  มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตอาสาและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต   

ปณิธาน

วิทยาการก้าวล้ำ คุณธรรมนำหน้าเลิศด้วยปัญญาสมคุณค่าพยาบาล

 

ค่านิยม

“ ใฝ่เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ จิตอาสา ”

 

วัตถุประสงค์

1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
2.ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
3.บริการวิชาการที่ตอบสนองระบบบริการสุขภาพและสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนและสังคม
4.ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

นโยบายการดำเนินงาน
หลักการสำคัญของนโยบายคือ
1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
2. มุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดประโยชน์กับนักศึกษาให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข ภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา
3. มุ่งเน้นการทำงานที่เป็นระบบ รวดเร็ว ทำได้จริง มีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
5. ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
สำหรับนโยบายบริหารวิทยาลัยยึดหลักการบริหารจัดการตามภารกิจของวิทยาลัย 5 ด้านภายใต้วิสัยทัศน์ คือ เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ดังนี้
1.ด้านการผลิตบัณฑิต จะพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากลเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเน้นการเรียนการสอนจากสถานการณ์จริงทั้งในชุมชนและการจัดสถานการณ์เสมือนจริงจากหุ่นจำลองและใช้ SNC Model ในการสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ตามที่วิทยาลัยได้กำหนดไว้ 6 ด้าน คือ จิตบริการ คิดเป็นแก้ปัญหาได้ การมีส่วนร่วม ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
2. ด้านวิจัย จะส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาวิทยาลัย รวมทั้งงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ระดับสากลและงานวิจัยประยุกต์ที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาท้องถิ่น ชุมชน ประเทศ โดยเชื่อมโยงการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร้างเสริม สนับสนุนศักยภาพของอาจารย์ในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและการนำเสนอผลงานวิชาการในระดับสากล ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
3.ด้านบริการวิชาการ วิทยาลัยจะนำความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ ตลอดจนความพร้อมของอาคาร สถานที่ มาเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุข โดยจะเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน การวิจัยและเป็นการเพิ่มรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
4.ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยจะสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งในและนอกจังหวัด ในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ด้านบริหารจัดการ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิธีการที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่ความรับผิดชอบร่วมกัน การสร้างเสริม ขวัญ กำลังใจและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานของวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

เอกลักษณ์สถาบัน

“สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

อัตลักษณ์

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดอัตตลักษณ์ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้

๑. อัตลักษณ์สถาบัน

อัตลักษณ์สถาบัน คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

- สร้างคน หมายถึง การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ

- ระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงเกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางเกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผล กระทบกับสุขภาพหลายด้าน ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ

 

๒. อัตลักษณ์บัณฑิต

อัตลักษณ์บัณฑิต คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” คุณลักษณะบัณฑิตแต่ละด้าน มีพฤติกรรมที่คาดหวังดังนี้
คุณลักษณะของบัณฑิต พฤติกรรม

1.1 ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากของผู้อื่น

1.2 เสียสละแรงกาย แรงใจหรือทรัพย์สินในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

1.3 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ

2.1 คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆได้

2.2 คิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

2.3 คิดในเชิงบวก

2.4 นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้

3.1 ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย 

4.1 กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้

4.2 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

4.3 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

5.1 รับผิดชอบต่อตนเอง

5.2 รับผิดชอบต่อวิทยาลัย

5.3 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

6.2 สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Last modified on Wednesday, 21 June 2017 05:37

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...