Up

ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา2560
นโยบายความปลอดภัย ในวิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
ระเบียบปฏิบัติในการอยู่หอพักนักศึกษาของวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ประกาศระเบียบเข้าออกวิทยาลัยพยาบาล
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 2557
ประกาศพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ปรกาศเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้าห้องเรียน
ประกาศคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนสนับสนุน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก
 
 
Powered by Phoca Download

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...