Up

คำสั่งวิทยาลัย ฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลปฏิบัติงานของข้าราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ
แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเทิดพระเกียรติ
7มอบหมายหน้าที่ ที่ปรึกษานด้านกีฬาและขบวนพาเหรด
แต่งตั้งคณะกรรมการแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือตำรา
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องปฏิบัติการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดนักศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งอาจารญืที่ปรึกษา
 
 
Powered by Phoca Download

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...