ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more: ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
     
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560

 

 

 


 

About us

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานการเรียนรู้ จะทำให้บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษามีความเอื้ออาทร เป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตอาสา.

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

  ๑๑๘ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ ๑)
  โทรศัพท์ (๐๓๕)๕๓๕๒๕๐-๕ โทรสาร (๐๓๕)๕๓๕๒๕๑
  พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน ๒๔ ไร่ พื้นที่ใช้สอย ๕,๐๔๘ ตารางเมตร

  Read more...