ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and development)
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ : ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 1   
วันที่  12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางวาสนา หลวงพิทักษ์

อ่านเพิ่มเติม: การวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and development)

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง ทำวิจัยอย่างไรจะได้ตีพิมพ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวร งัดกระโทก
ผู้จัด สถาบันพระบรมราชชนก
สถานที่ ณ : โรงแรมมารวย การ์เด็น กรุงเทพมหานคร   
วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2559   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางยุคนธ์ เมืองช้าง

อ่านเพิ่มเติม: ทำวิจัยอย่างไรจะได้ตีพิมพ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวร งัดกระโทก

ที่มา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านวิทยาการทางการวิจัย
เรื่อง วิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
ผู้จัด สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถานที่ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันที่ ระหว่างวันที่6-7 มกราคม 2558

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวลักขณา ศิรถิรกุล

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ สบช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผู้จัด วิเทศสัมพันธ์ สถาบันพระบรมราชชนก
สถานที่ ณ : ณ โรงแรมริชมอนด์   
วันที่  ๒๘-๓๐ ธันวาคม 2558   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางเนติยา แจ่มทิม

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ สบช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ที่มา โครงการ ๑ ช่วย ๙ การพัฒนาโครงการวิจัยเครือข่าย ครั้งที่ ๕
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สถานที่ ณ ห้องประชุมฉายเฉิด อภิชาตบุตร
วันที่ ๑๖ สิงหาคม2557
ผู้สรุปประเด็นความรู้ 1.นางสาวอุมากร ใจยั่งยืน2.ดร ณัฏฐวรรณ คำแสน 3. นางสาวสินีพร ยืนยง

อ่านเพิ่มเติม: การพัฒนาโครงการวิจัยเครือข่าย ครั้งที่ ๕