บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ" ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 21พฤษภาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่" ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ขั้นตอนการส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสาร" ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...