ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ จำลองขั้นสูง
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ : โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล จ.นนทบุรี   
วันที่  2-4 ตุลาคม 2558   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวสุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ดร.ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, ดร.สุภาวดี นพรุจจินดา, นางสาวจิตติมา ดวงแก้ว

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ จำลองขั้นสูง

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอด
ผู้จัด ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโภชนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ ณ : โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพ   
วันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวเขมจิรา ท้าวน้อย

อ่านเพิ่มเติม: แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะคลอด

ที่มา การประชุมเชิงวิชการ
เรื่อง Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children
ผู้จัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถานที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางยุคนธ์ เมืองช้าง

อ่านเพิ่มเติม: Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคลมชัก
ผู้จัด ชมรมพยาบาลระบบประสาทแห่งประเทศไทย
สถานที่ ณ : โรงแรมปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพ   
วันที่  11-13 พ.ย. 2558   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ เรืออากาศเอกหญิง จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการดูแลผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคลมชัก

ที่มา การประชุมเชิงวิชาการ
เรื่อง Update on well child care: Investment for the future
ผู้จัด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
สถานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
ผู้สรุปประเด็นความรู้ น.ส.วิลาวัณย์ ธนวรรณ

อ่านเพิ่มเติม: Update on well child care: Investment for the future