ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง อบรมหลักสูตรพัมนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย : ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผู้จัด กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาระบบและพัฒนาบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก
สถานที่ ณ ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี   
วันที่  ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   

ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวอุมากร ใจยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม: อบรมหลักสูตรพัมนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย :...

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิด อย่างสร้างสรรค์ โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ สุพรรณวาริณ รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่  24 มกราคม 2559   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวสุพัตรา จันทร์สุวรรณ และนางสุนทรี ขะชาตย์

อ่านเพิ่มเติม: การบรรยายเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิด อย่างสร้างสรรค์ โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ สุพรรณวาริณ รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่  24 มกราคม 2559   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวปัญจรัตน์ สายนุช

อ่านเพิ่มเติม: การบรรยายเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิด อย่างสร้างสรรค์ โดย ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ สุพรรณวาริณ รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่  24 มกราคม 2559   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางสาวเรวดี ศรีสุข

อ่านเพิ่มเติม: การบรรยายเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ที่มา การประชุมวิชาการ 
เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิดอย่างสร้างสรรค์
ผู้จัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
สถานที่ ณ สุพรรณวาริณ รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่  24 มกราคม 2559   
ผู้สรุปประเด็นความรู้ นางขวัญฤทัย พันธุ

อ่านเพิ่มเติม: การบรรยายเรื่องการสร้างเสริมความสุขในการทำงานด้วยพลังการคิดอย่างสร้างสรรค์