บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย "การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ "การเรียนการสอนแบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเบิกจ่ายเงินในการฝึกอบรม" ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่๒)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย "ขั้นตอนการส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสาร"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจการ "การเขียนโครงการ"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเบิกจ่ายเงินราชการ" ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่๑)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัย "การเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจการ "แนวทางการจัดโครงการ"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ "หลักการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้Simulation Based Learning : SBL"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...